وزیر ارتباطات شرح داد؛

سر انجام «اینترنت ملی» چه شد؟

از زمان آغاز بحثی به نام اینترنت ملی همواره این سوال در اذهان عمومی مطرح بوده است که آیا اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی خواشد شد و ارتباط با دنیا قطع خواهد شد یا نه؟

آخرین اخبار