مسئول واحد پسماند شهرداری شهرضا خبرداد

کشف ۲۷ کیلو ماهی فاسد توسط واحد اجرائیات شهرداری شهرضا

مسئول واحد پسماند و اجرائیات شهرداری شهرضا گفت: با هوشیاری مأموران واحد اجرائیات شهرداری ۲۷ کیلوگرم ماهی فاسد از یک نفر دستفروش سودجو کشف و معدوم شد.

آخرین اخبار