رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

استمرار برنامه های اجتماع محور بعد از ترک اعتیاد لازم است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: استمرار برنامه های اجتماع محور بعد از ترک اعتیاد لازم است و باید بعد از ترک جلسات دوره ای در کمپ برگزار شود.

آخرین اخبار