اقدام عجیب بنیاد شهید شهرستان ورامین در گلستان شهدا+ واکنش خانواده شهدا

بنیاد شهید این شهرستان اقدام به بازسازی گلستان شهدای ورامین کرده اما نحوه اجرای این طرح و موجب شده بود تا تعداد کثیری از خانواده شهدا دست به اعتراض بزنند.

آخرین اخبار