وزارت خارجه آمریکا تهدید کرد:

اگر به کف خواسته‌های خود نرسیم، توافقنامه‌ای را امضا نخواهیم کرد.

وزارت خارجه آمریکا تهدید کرد که “در زمینه دسترسی‌ ها اگر به کف خواسته‌های خود نرسیم، توافقنامه‌ای را امضا نخواهیم کرد.”

آخرین اخبار