بار دیگر با دستان هنرمند شهرمان اسماعیل تاکی

برای نخستین بار طرح کباب پز سنتی و ایرانی با مصالح جدید ساخته شد

برای نخستین بار طرح کباب پز سنتی و ایرانی با مصالح جدید توسط هنرمند شهرمان اسماعیل تاکی ساخته شد.

آخرین اخبار