سرانجام انقلاب مصر؛

قفسی برای یک رئیس جمهور

روز دوشنبه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهور مصر به اتهام تحریک در به قتل رساندن معترضان برگزار شد.

آخرین اخبار