زیر سوال رفتن خصوصی سازی با واگذاری سرخابی ها به خودرو سازان/ دخالت سیاست بر ورزش با فشار یک وزیر دو کارته

موضوعی که باعث افزایش نگرانی ها شده همان مشکل چند سال اخیر ورزش به خصوص فوتبال است،مسئله دخالت و فشار سیاست در امور ورزشی که روز به روز رشد بیشتری دارد

آخرین اخبار