جزئیات گروگانگیری روز گذشته در تهران

گروگانگیری چند ساعته یک تبعه افغانستان در تهران، بدون هرگونه خسارت خاتمه یافت؛گروگانگیران در ازای آزادی گروگان،خواستار پرداخت یک میلیارد ریال پول نقد بودند.

آخرین اخبار