برخوردی منسوخ‌شده با بیماران روانی

مردان یا زنانی که با چهره‌های درهم و پریشان به دوربین زل می‌زنند و برای اینکه به هم یا حتی خودشان آسیب نرسانند با زنجیر آنها را می‌بندند.

آخرین اخبار