از ساعتی پیش روی داد

آغاز بارش اولین برف زمستانی در شهرضا

اولین برف زمستانی در شهرضا کوه های اطراف این شهر را سفید پوش کرد.

آخرین اخبار