سردار نقدی:

ورود حیوانات درنده و کودک کش به دفتر ایران در سازمان ملل خوشحالی ندارد

رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به محاصره کامل یمن و ممانعت از ارسال آب و غذا و دارو و تخلیه مجروحان گفت:، این بزرگترین رسوایی ضد حقوق بشر در قرن است.

آخرین اخبار