مسئول کشتارگاه دام شهرداری شهرضا:

ارتقای وضعیت بهداشتی کشتارگاه شهرضا به‌طور جدی پی‌گیری می‌شود

مسئول کشتارگاه دام شهرداری شهرضا گفت: وضعیت ایمنی و وضعیت بهداشتی کشتارگاه دام شهرضا نسبت به سال‌های گذشته ارتقاء یافته است.

آخرین اخبار