علت عجیب گریه امیرمومنان؛

۷ کاری که هر صاحب مالی باید انجام بدهد

در این میان حضرت به مساله عدالت اقتصادی تاکید ویژه دارند اما معتقدند تا خواست توده مردم در کار نباشد عدالت اجتماعی در جامعه حاکم نخواهد شد.

آخرین اخبار