مسئول دفتر امور عشایری شهرضا خبرداد

تخصیص اعتبارات آبرسانی سیار به عشایر شهرستان شهرضا

مسئول دفتر امور عشایری شهرضا از تخصیص اعتبارات آبرسانی سیار عشایری خبر داد و گفت: برای ادامه خدمات بهتر و بیشتر به عشایر تقویت این اعتبارات ضروری است.

آخرین اخبار