جدیدترین ابتکار ایمنی خودروسازان با کیسه هوای خارجی

کیسه‌های هوای خارجی که در کناره‌های خودرو باز می‌شوند، جدیدترین ابتکارات ایمنی تولید شده برای صنعت خودروسازی به شمار می‌روند.

آخرین اخبار