رابطه تحریم ها و سدسازی/با چه منطقی کمبود آب به تحریم گره زده شد

رئیس جمهور در ادمه سناریو گره زدن همه مشکلات کشور به تحریم ها این بار مسأله کم آبی را هدف قرار داده است.

آخرین اخبار