نام خلیج فارس در کتاب های معتبر اهل سنت ذکر شده است

رییس حوزه علمیه بندر لنگه گفت: نام پرآوازه خلیج فارس در بیش از شش هزار اطلس و اثر تاریخی به ویژه کتاب های معتبر اهل سنت ذکر شده است.

آخرین اخبار