رئیس ارشاد شهرضا عنوان کرد؛

ضرورت ایجاد تشکل صنفی خبرنگاران در شهرستان شهرضا

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: ایجاد تشکل صنفی برای خبرنگاران در شهرستان یک ضرورت است تا خبرنگاران به حق و حقوق خود برسند.

آخرین اخبار