کلام عجیب امیرالمومنین درباره ضرر رساندن به ورّاث

چه وصیت کننده و چه بازماندگانش بعد از وفات باید حواسشان باشد که اول بدهی های او را بدهند و بعد سراغ تعیین ارث بروند.

آخرین اخبار