مجلس آینده باید از منافع ملی دفاع کند

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: مجلس آینده باید مجلسی متناسب با شأن و سوابق تاریخی و فرهنگی ایران باشد و بتواند از منافع ملی ایران دفاع کند.

آخرین اخبار