خبر تکمیلی1/هنوز صدای قدم های مدرس شنیده می شود:

میراث فرهنگی، خانه تاریخی آیت الله مدرس را دریابد

تخریب خانه مدرس در روستای اسفه بر اثر عدم رسیدگی و فرسودگی، این روزها به گوش می رسد، خانه ای که یک روز قرار بود به موزه تبدیل شود اما اکنون به خرابه ای تغییر هویت داده است.

آخرین اخبار