دابه الارض نشانه ظهور است

دابه الارض یک اصل قرآنی دارد و طبق روایات یکی از علامات است یا زمان رجعت یا عصر ظهور امام، اما تطبیق آن صحیح نیست.

آخرین اخبار