آیت‌الله حسینی قزوینی

نقد مهمترین کتاب ضدشیعی ۱۴قرن اخیر بدون حامی مانده است

به گزارش نسل بیدار، «ناصر بن عبدالله بن علی القفاری» از اساتید دانشگاه محمد بن سعود ریاض، کتاب «اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی العشریه» در رد مذهب حقّه تشیع نوشته است. این کتاب به عنوان رساله دکترایش بوده و در متن آن، شبهات زیادی را به شیعه وارد کرده است. آیت الله حسینی قزوینی، این کتاب […]

آخرین اخبار