قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس سال ۱۳۹۴

قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس سال ۱۳۹۴ صادر شد.

آخرین اخبار