گفت و گو با راننده کامیونی که شش لکسوس را از بین برد؛

آنقدر عصبانی بودم که یکهو فرمان از دستم در رفت و تریلی واژگون شد

جاده خلوت بود. سرعتم هم زیاد نبود. داشتم رانندگی می کردم که پشت گوشی دعوای مان شد. اونقدر عصبانی بودم که یکهو فرمان از دستم در رفت و …

آخرین اخبار