رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا

عرضه موادغذایی غیربهداشتی خیانت به سلامت مردم است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: وضعیت سلامت مردم شهرضا از سوی جمعه بازار شهر در خطر است.

آخرین اخبار