یک مسوول موسسه رازی:

ایران در تولید واکسن بی هوازی دامی به خودکفایی رسید

رییس بخش تحقیق و تولید واکسن های بی هوازی دامی موسسه رازی گفت: کشور در بخش تولید واکسن های بی هوازی دامی به خودکفایی رسیده است.

آخرین اخبار