آزمونی ساده برای فهم عظمت دعاهای ائمه

اگر عالمى بخواهد مقدارى از عظمت دعاهاى ائمه را بفهمد، باید بدون اقتباس از مناجاتهاى آنان ، دعا یا مناجاتى را تهیه و آن را با آنچه از آنان رسیده مقایسه کند.

آخرین اخبار