سهم 70 درصدی وزارت علوم دولتهای نهم و دهم از کل تولید علم کشور؛

دکان تخته رشد علمی در دولتهای کدخدامنش + نمودار

بررسی روند رسیدن به جایگاه شانزدهم تولیدعلم درجهان و آنالیز آمارهای بین المللی در دوره های مختلف مدیریتی، سهم هر یک از آنها در تحقق این مهم رانمایان می کند.

آخرین اخبار