رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

۹۴٫۵ درصد مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهرضا مرد هستند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: ۹۴٫۵ درصد از مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهرستان مرد و ۵٫۵ درصد زن هستند، آمار مراجعه بانوان قابل تأمل است.

آخرین اخبار