سرپرست فنی‌وحرفه‌ای شهرضا مطرح کرد:

رشته میناکاری در مرکز فنی‌وحرفه‌ای شهرضا ایجاد می‌شود/ فعالیت ۱۰ آموزشگاه آزاد صنایع دستی در شهرضا

سرپرست مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهرضا گفت: به دنبال آن هستیم که رشته میناکاری را در مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهرضا ایجاد کنیم.

آخرین اخبار