بخشدار مرکزی شهرضا مطرح کرد

اهمیت آموزش مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای در موفقیت طرح‌های اشتغال

بخشدار مرکزی شهرضا گفت: آموزش‌ مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای در موفقیت طرح‌های اشتغال مهم است.

آخرین اخبار