فانی:

برنامه ششم توسعه براساس سند تحول نظام آموزشی تنظیم می‌شود

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح سند تحویل نظام آموزشی گفت: برنامه ششم توسعه بر اساس سند تحول نظام آموزشی تنظیم می‌شود.

آخرین اخبار