فرماندار شهرضا عنوان کرد

ضرورت نظارت ویژه بر آموزشگاه‌های سطح شهر شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: ضرورت دارد نظارت ویژه‌ای بر آموزشگاه‌های سطح شهرستان انجام شود، ۹۸ درصد موارد انضباطی آموزشگاه‌ها با تذکر صحیح برطرف می‌شود.

آخرین اخبار