عکس/ تنها آموزشگاه بازیگری مردم افغان در ایران

تنها آموزشگاه بازیگری مردم افغان در ایران به همراه هنرجویان آن در این عکس قابل مشاهده است.

آخرین اخبار