سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرضا:

دانشکده فنی حرفه ای دختران شهرضا فاقد امکانات رفاهی است/ در ساختمان فعلی ، احتمال ریزش سقف بسیار زیاد است/ احتمالا تا آخر مرداد جابه جا می شویم

سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرضا گفت: شرط اصلی عدم انحلال این آموزشکده تامین زیرساخت های مناسب برای اسکان و امور رفاهی دانشجویان مهمان است.

آخرین اخبار