تامین امنیت فرودگاه بغداد به یک شرکت آمریکایی واگذار می‌شود

یک منبع در وزارت حمل و نقل عراق از تصمیم وزیر حمل و نقل این کشور مبنی بر واگذاری تامین امنیت فرودگاه بین المللی بغداد به یک شرکت امنیتی آمریکایی خبر داد.

آخرین اخبار