بازی با جان مردم با واردات محصولات تراریخته

چنانچه محصولات تراریخته وارداتی، محصولات سرطانزا و ناسالم باشند و جان مردم بیگناه به بازی گرفته شده باشد، آیا این جرم و جنایت قابل اغماض و بخشودگی است؟!

آخرین اخبار