دولت‌های سازندگی و اصلاحات رکوردداران رشد نقدینگی و واردات

مقایسه عملکرد دولت‌های پنجم تا دهم نشان می‌دهد بیشترین درصد رشد نقدینگی و واردات در دوران دولت‌های هفتم و هشتم رخ داده است.

آخرین اخبار