مدیر اداره آموزش و پرورش شهرضاخبر داد

ثبت نام بیش از ۲۳ هزار دانش آموز در مدارس شهرستان شهرضا

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرضا گفت: ۲۳ هزار و ۵۵۹ دانش آموز در مدارس شهرضا ثبت نام کرده اند.

آخرین اخبار