وزیر سابق آموزش و پرورش

تاریخ تولد آوار ۴۰۰۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش و هنرمندی در تولد آن

وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: حتی یک نفر از فرهنگیان وجود ندارد که تا اردیبهشت سال ۹۲ پاداش خود را نگرفته باشد.

آخرین اخبار