مسئول کانون‌های فرهنگی مساجداصفهان:

مدیران منتظر بودجه نباشند، به بخش مدیریت خود رونق دهند

مسئول کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اصفهان گفت:یک مدیر باید ضمن استفاده از بودجه‌های استانی از بودجه‌های شهرستانی نیز استفاده کندو رونق به بخش مدیریت خود دهد.

آخرین اخبار