نظر ابتکار درخصوص چاپ طرح حیوانات بر روی اسکناس

ابتکار گفت: این طرح هنوز به طور جدی مطرح نشده است و این اقدام از سوی هنرمندانی که آن را طراحی کرده اند صورت گرفته است، بنده هم در سایت ها دیده ام.

آخرین اخبار