کوله بار عشق

آری کفش های دلم خاکی است زیرا سال‌ها در بیابان های بی تو بودن با همین کفش‌ها، سردرگم و حیران به این سو و آن سو می دویدم تا مرهمی برای جراحت‌های دلم پیدا کنم.

آخرین اخبار