عید سعید غدیر خم

فیلم| ویژه برنامه من غدیری ام در شهرضا منتشر شد.

ویژه برنامه من غدیری ام در شهرضا به همت جوانان شهرضایی منتشر شد.

عرفان عارف

چه می توان گفت از هجرت ناباورانه استادی سترگ و عالمی ‌زمانزاد و فرهیخته ای نام آور و دانشمندی جامع الاطراف و پژوهشگری سخت کوش و گوینده ای سخنور

آخرین اخبار