هفت هزار نفر عضو کتابخانه های شهرضا

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شهرضا گفت: ۶ هزار و ۲۰۱ نفر عضو کتابخانه های نهادی و هزار و ۱۵۰ نفر عضو کتابخانه های مشارکتی شهرستان هستند. این رشد باید بیشتر گردد.

آخرین اخبار