افتتاح دفتر الکترونیک قضایی شهرضا

دفاتر الکترونیک قضایی، نوشدارویی برای تسریع فعالیتهای مردم

در پی افتتاح دفاتر الکترونیک قضایی که به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولین قضایی معرفی شده اند، تمامی افراد می توانند فعالیت های قضایی خود را در این دفاتر به انجام برسانند. در این دفتر اقدامات مربوط به ثبت دادخواست، پیگیری دادخواست ها، تجدید نظر در دادخواست ها، وا خواهی و دادخواست های دیوان عدالت انجام می شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی