مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرضا خبر داد:

محمود رستگار، به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شهرضا معرفی شد

تاکی، مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرضا گفت: دکتر محمود رستگاه به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان شهرضا معرفی شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی