مسئول روابط عمومی انجمن معتادان گمنام

عضویت ۳۵۰۰ نفر در انجمن معتادان گمنام در شهرضا

مسئول روابط عمومی انجمن معتادان گمنام گفت: در استان اصفهان حدود ۳۰ هزار عضو فعال این گروه هستند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی